Prezentarea contractului de cercetare nr. 52119/2008 intitulat
"Realizarea și implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploatațiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei"
Finanțare: Bugetul de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Programul: PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: Modulul I - Proiect de Cercetare - Dezvoltare Complex
Tipul de proiect: P-CD
Durata proiectului: 3 ani
Data începerii proiectului: 1.10.2008
Data finalizării proiectului: 10.12.2011
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI
Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură București
Director de proiect: Dr. ing. Ion Nicoleta
Scurtă descriere a proiectului:

Conform legislatiei nationale actuale, apicultorii îsi pot amplasa gratuit stupii în pastoral în fondul forestier si agricol de stat, pentru valorificarea resurselor melifere, însa marea problema cu care se confunta apicultorii români este faptul ca actiunea de stuparit pastoral (numita si transhumanta) nu este organizata si planificata, motiv pentru care la multe masive melifere apar mari aglomerari de stupi având drept urmare riscuri de sanatate a albinelor, eficienta redusa a culesului si conflicte între apicultori, în timp ce alte masive cu potential melifer, ramân nevalorificate îndeajuns. Aceasta situatie se datoreaza în mare parte lipsei de informare a apicultorilor, dar si carentelor de ordin institutional.

În vederea utilizarii rationale a acestor resurse melifere, organele apicole, silvice si agricole, sunt preocupate de gasirea unor solutii de repartizare corecta catre apicultori a masivelor melifere care se preteaza cel mai bine practicarii unui stuparit pastoral cu maxima eficienta, însa o repartizare justa a acestor masive necesita, pe de o parte o evaluare prealabila a productiei de miere recoltabila, în vederea asigurarii încarcaturii optime a familiilor de albine/unitatea de suprafata aduse la cules, iar pe de alta parte o cunoastere cât mai exacta a acestor masive melifere. În plus, este necesar ca si apicultorii sa aiba acces la toate informatiile legate de posibilitatile de practicare a stuparitului pastoral în masivele melifere ale României.

Pentru realizarea proiectului au fost alese masivele melifere de origine silvica si cultivate cu pondere economico-apicola foarte mare, mai exact salcâmul (Robinia pseudaccacia L.), teiul (Tilia ssp.), rapita (Brassica rapa L.) si floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), care formeaza importante bazine melifere, cu înflorire esalonata pe parcursul unui an apicol, valorificate de catre apicultorii din întreaga tara prin practicarea actiunii de stuparit pastoral (transhumanta).

Pentru implementarea rezultatelor proiectului au fost selectate, pe baza unor criterii melifere si geo-spatiale, judetele Calarasi, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj si Vâlcea, tinând cont de necesitatea extinderii sistemului pâna la acoperirea totala a suprafetei nationale.

Consortiul care a propus propunerea de proiect este format dintr-un institut de cercetari apicole, un institut de cercetari silvice, o universitate de învatamânt agricol superior, un institut de cercetari pedologice specializat în elaborari de soft-uri, care pentru conceperea, realizarea si implementarea proiectului au format o echipa multidisciplinara de specialisti, cu competente în domeniul abordat de proiect si cu experienta în derularea proiectelor nationale si internationale.

Strategia de comunicare si diseminare a proiectului are 2 obiective generale:

  • Informarea publicului profesionist asupra progresului proiectului STUPAS. Publicul profesionist l-am considerat ca fiind alcatuit din reprezentanti ai autoritatilor publice, locale si regionale (agentii de dezvoltare regionala, consilii judetene si locale etc), reprezentanti ai asociatiilor profesionale apicole si agricole, reprezentanti ai mediului academic, ai institutelor de cercetare, ONG-uri, mass-media interesata de tema proiectului.


  • Asigurarea transparentei activitatilor proiectului pentru informarea corecta si prompta a publicului larg din România privind planurile si strategiile locale de practicare a stuparitului pastoral. Publicul larg l-am considerat ca fiind alcatuit din toti apicultorii tarii care practica stuparitul pastoral la mica sau mare distanta fata de vatra stupinei, dar si toti agricultorii, care beneficiaza în urma practicarii stuparitului pastoral prin polenizarea benevola si gratuita a albinelor melifere.

Pentru realizarea si implementarea proiectului vor fi parcursi urmatorii pasi:

  • Creare baza de date administrativ-geografica a zonei de S-SV a Munteniei;
  • Determinarea potentialul melifer si a indicilor de cules pentru speciile luate în calcul;
  • Calcularea balantelor melifere judetene si a încarcaturii maxime admise de familii de albine/masiv melifer;
  • Realizarea de harti digitale de repartizare geografica a salcâmului si a teiului;
  • Conceperea programului informatic de planificare informatica a stuparitului pastoral.