Consorțiul proiectului
Conducător de proiect:
S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ S.A.
Bd. Ficusului, nr. 42, cod 013975, Sector 1, BUCUREȘTI
Tel. +4021.232.50.60, Fax +4021.232.02.87
site web: www.icdapicultura.com
Director de proiect: Dr.ing. Nicoleta ION

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură București (ICDA București), în calitate de coordonator de proiect, are experiență în domeniul abordat de proiect datorită contribuțiilor originale în elaborarea unor metode de îmbunătățire a bazei melifere, prin care s-a urmărit pe de o parte, stabilirea de căi noi pentru lărgirea și îmbunătățirea bazei melifere, iar pe de altă parte protecția și valorificarea superioară a resurselor melifere existente pe teritoriul Romîniei.


Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură București, prin Laboratorul de Resurse Melifere și Polenizare are contribuții proprii în fundamentarea corelației științifice dintre organizarea și dirijarea stupăritului pastoral pe baze științifice în raport cu situația masivelor melifere (suprafață, vârstă etc.) și cerințele polenizării plantelor entomofile.


Experiența Laboratorului de Resurse Melifere și Polenizare în managementul proiectelor este certă datorită existenței la nivel de instituitie a mai multor contracte de cercetare, dintre care relevante sunt următoarele:


Contract nr. 101/2001-2004, cu titlul "Optimizarea și prognozarea producției de miere la hibrizii de floarea soarelui prin integrarea factorilor biologici, ecologici si tehnologici", finanțat de către Programul Agral;


Contract 106/2003-2005, cu titlul "Prognozarea producției de miere, autofertilitatea și caracteristicile productive la hibrizii de floarea-soarelui admiși în cultură în România", finanțat de către Programul CEEX.

Partener 1:
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI
Bd. Mărăști, nr. 59, cod 011464, Sector 1, București
Telefon: +402.318.04.66, Fax. +402.318.28.88
site web: www.usab.ro
Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Gheorghe Valentin ROMAN

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV București), prin Facultatea de Agricultură, are o bogată experiență atât în domeniul abordat de proiect, cât și în elaborarea și managementul de proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare, la nivel național și internațional.


Facultatea de Agricultură din București pregătește specialiști cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură și biologie. De asemenea, desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile: agricultură, siguranță și securitate alimentară, mediu înconjurător și biotehnologii, fiind implicată în proiecte de cercetare naționale și internaționale. Pe lângă activitățile educaționale și de cercetare științifică, Facultatea de Agricultură este implicată și în activități de extensie și consultanță în domeniile agriculturii și silviculturii, precum și în cele conexe acestora.


În legătură cu problematica abordată de proiect, Facultatea de Agricultură, prin catedra de Fitotehnie a coordonat și derulat 2 contracte de cercetare intitulate "Prognozarea producției de miere, autofertilitatea și caracteristicile productive la hibrizii străini de floarea-soarelui admiși în cultură în România" (www.mafs.agro-bucuresti.ro), contract CEEX nr. 106/2005 și contractul BIOTECH nr. 105/15.09.2006, intitulat "Producerea și valorificarea plantelor medicinale și aromatice în sistemul agriculturii ecologice", la ambele proiecte având ca instituție parteneră Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură București. USAMV București are o bogată activitate de colaborare și în cadrul programelor bilaterale și multilaterale cu universități și institute de cercetări din Europa, Asia, America și Africa: Tempus (15 proiecte), Programe finanțate de Banca Mondială (70 proiecte), Socrates/Erasmus (21 proiecte), Eureka (19 proiecte), Cost (12 proiecte), Leonardo da Vinci (peste 20 proiecte) etc.

Partener 2:
INSTITUTUL DE AMENAJĂRI SILVICE ȘTEFĂNEȘTI (ICAS)
Șos. Eroilor nr.128, sector 2, 72904 Bucuresti
Telefon: (021) 350 32 41 int. 121, Fax/tel.:(021) 350 32 45
site web: www.icas.ro
Responsabil de proiect: ing. Adrian LORENȚ

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) este o instituție publică de interes național, specializată în cercetarea și implementarea noilor tehnologii în sectorul forestier public și privat, în vederea asigurării gestionării durabile a pădurilor românești.


ICAS este principalul elaborator și gestionar al informației științifice și tehnice la nivelul sectorului forestier național.


Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) este membru sau cooperează direct cu prestigioase organizații internaționale: membru IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), EFI (European Forest Institute), IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute), ISTA (International Seed Testing Association), ICPForests, ECE/UN (Program al Comisiei Economice pentru Europa al Națiunilor Unite), EARSeL (Asociatia Europeană a Laboratoarelor de Teledetecție), FTP (Forest-Based Sector Technology Platform) etc.


Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), prin laboratorul de Geomatică Forestieră, are o bogată experiență atât în domeniul abordat de proiect, datorită activităților de GIS și teledetecție (cartografiere digitală, fotogrametrie digitală, determinarea coordonatelor cu tehnica GPS etc.), activitate care este dezvoltată cu precădere în următoarele direcții:

- Realizarea de baze de date spațiale pentru eficientizarea gospodăririi fondului forestier;

- Exploatarea bazelor de date spațiale prin analize GIS, hărți digitale; crearea și exploatarea de modele digitale ale terenului (DTM) etc.;

- Interpretarea și analiza produselor standard derivate din datele satelitare existente;

- Prelucrarea, analiza și interpretarea în diverse scopuri a imaginilor satelitare, controlul și validarea cu măsurători laser și GPS;

- Realizarea de ortofotoplanuri pe bază de imagini aeriene sau satelitare de înaltă rezoluție spațială pentru actualizarea informațiilor existente pe planurilor topografice;

- Aplicații de fotogrametrie digitală satelitară;

- Integrarea datelor de teledetecție cu bazele de date vectoriale în scopuri forestiere și nu numai.


Activitățile desfășurate se constituie în instrumente moderne utilizate în silvicultură, fiind concepute ca un tot unitar și cuprind în principiu realizarea de baze de date geografice și exploatarea acestora cu sisteme informatice geografice (GIS), utilizarea tehnicilor teledetecției, realizarea de planuri topografice și hărți digitale cu tehnologia cartografiei digitale, realizarea de ortofotoplanuri și ortofotohărți digitale cu tehnologia fotogrametriei digitale, determinarea coordonatelor cu mijloace GPS și computere portabile etc.


Experiența acumultă este deja bogată atât datorită realizărilor pe plan intern, prin realizarea primelor baze de date geografice pentru amenajarea pădurilor și pentru monitoringul forestier precum și efectuarea de cercetări metodologice pentru aplicarea tehnologiei GIS, teledetecției și a fotogrametriei digitale în silvicultură, cât și prin participarea în cadrul unor proiecte internaționale cum sunt: CORINE Land Cover (PHARE), Forest Ecosystems Mapping (MERA-PHARE), Technical Assistance to Support Forest Information Management in Romania (TAMIFRO) etc.

Partener 3:
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI
Bd. Mărăști, nr. 61, c.p. 011464, Sector 1, București
Telefon: +40-21-318.43.49, Fax: +40-21-318.43.48
site web: www.icpa.ro
Responsabil de proiect: Dr.ing. Virgil VLAD

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București este o instituție publică având ca obiect principal de activitate cercetarea strategică, fundamentală și aplicată, în domeniul pedologiei, agrochimiei și al agrochimiei, cu efectuarea monitoringului și a prognozei pe termen lung pentru solurile și terenurile agricole ale României.


Domeniile sale principale de activitate, aflate în strânsă legătura cu obiectivul general al proiectului sunt:

  • Baze de date privind resursele de sol/teren și mediul inconjurator.
  • Sisteme informatice geografice pentru managementul durabil al resurselor de sol/teren și de mediu (harta Romaniei la scarile 1:200.000 si 1:1.000.000; zone pilot la scara 1:10.000); Prelucrarea datelor spatiale, inclusiv a celor de teledetecție.
  • Aplicarea și elaborarea de modele de simulare a proceselor din sistemul sol-plantă-atmosferă;
  • Evaluarea/bonitarea terenurilor agricole (evaluarea favorabilității pentru diferite culturi/folosințe agricole și alte utilizări);
  • Sisteme computerizate suport de decizie pentru evaluarea/bonitarea terenurilor agricole și pentru managementul utilizării lor durabile (planificarea/optimizarea utilizării durabile, recomandări tehnologice etc.);
  • Sisteme suport de decizie pentru managementul culturilor agricole;
  • Elaborarea altor sisteme și aplicații informatice privind resursele de sol/teren și mediul înconjurător.
  • Furnizarea de servicii de informare-documentare în domeniile agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, silviculturii și mediului înconjurător (Departamentul de Informatică al ICPA îndeplinește funcțiunea de centru național focal în cadrul rețelei AGRIS/WAICENT a FAO).


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București va asigura în principal, în cadrul proiectului, prelucrarea statistică a datelor și realizarea unui produs informatic suport de decizii pentru simularea/optimizarea stupăritului pastoral.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, prin Departamentul de Informatică, are o bogată experiență în legătură cu problematica abordată de proiect, datorită activităților desfășurate în ultimul timp, în calitate de de coordonator sau partener, în principal la următoarele proiecte:

1. Contract CEEX nr. 28/2005-2008, intiulat "Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă (RIMOD)"

2. Contract AGRAL nr. 171/2003-2005, intitulat "Sistem support de decizii și expertiză pentru managementul culturilor agricole (SuMaC)".

Cofinanțator
S.C. EUROHONIG BEE-VITAL S.R.L.
Str. Sandu Aldea, nr. 97, cod 012062, sector 1, București
Tel./Fax 021 3192407
site web: www.eurohonig.com
Responsabil de proiect: ing. Constantin DOBRESCU
Firma Eurohonig Bee-Vital SRL activează de mai mulţi ani în România, exclusiv în domeniul apicol, la această dată având sediul în Bucureşti. Alături de activitatea de comerţ cu aproape toate produsele necesare apicultorilor pentru desfăşurarea activităţii lor, ca: stupi, utilaje, unelte şi scule apicole, materii prime ori tratamente, firma Eurohonig-Bee Vital SRL se află implicată şi în diverse proiecte de cercetare şi testare a unor produse şi soluţii inovatoare pentru uzul apicultorilor. În plus, firma este proprietara revistei Lumea Apicolă şi a paginii web www.lumeaapicola.com, pusă la dispoziţia celor ce iubesc albinele.